Wird geladen...
Bitte lesen Sie es sorgfältig durch

Geschäftsbedingungen

Algemene voorwaarden Vakantiewoning Zell Moezel

Versie 19 februari 2022

Inhoudsopgave
 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van Vakantiewoning Zell Moezel
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Betaling
 • Artikel 5 - Overmacht
 • Artikel 6 - Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 8 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website: vakantiezellmoezel.be en iedere andere door Vakantiewoning Zell Moezel aangewezen applicatie.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker van de Website.
 3. Klant: een Gebruiker van de Website die overgaat tot de aanschaf van een product of dienst.
 4. Vakantiewoning Zell Moezel: Vermeulen Lucia gevestigd te Zell, de aanbieder van de Website
Artikel 2 - Identiteit van Vakantiewoning Zell Moezel

Vermeulen Lucia handelend onder de naam: Vakantiewoning Zell Moezel

Vestigingsadres

Vermeulen Lucia
Mariengasse 1
56856 Zell

Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 0476 20 58 74
Contactformulier

Ondernemingsnummer: BE 0875.461.424
BTW-nummer: BE 0875.461.424

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Het plaatsen van een bestelling of reservatie op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de “Algemene voorwaarden” die steeds beschikbaar is via de Website.
Artikel 4 - Betaling
 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Artikel 5 - Overmacht
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Artikel 6 - Klachtenregeling en geschillen
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie.
 5. Vakantiewoning Zell Moezel heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is hier beschikbaar, waar je ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.
Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele-eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantiewoning Zell Moezel is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Vakantiewoning Zell Moezel, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Vakantiewoning Zell Moezel is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de Klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. Vakantiewoning Zell Moezel is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Vakantiewoning Zell Moezel weer.

Artikel 8 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Um Sie besser und persönlicher betreuen zu können, verwenden wir Cookies und andere Cookie-ähnliche Techniken. Wir verwenden Cookies, um Ihr Internetverhalten auf unserer Website zu verfolgen. Wenn Sie auf unserer Website fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Wissen Sie mehr?  Sehen Sie sich unsere Cookie-Richtlinie an
✕ Schließen